# خاموش_کردن_سیستم_بدون_از_دست_دادن_پنجره_ها_و_برنام