# انتقال_add_list_ها_از_یک_id_به_id_دیگر_(_آموزش_)