این نیز بگذرد.....

این نیز بگذرد.مثل همه اتفاقات خوب و بد زندگی ... مثل همه دوست داشتن هایی که در ته صندوق خاک خورده زمان مخفی شد و گردی از فراموشی پوشاندش. این نیز بگذرد مثل همه اشک هایی که در انزوا ریخته شد و هیچ کس نفهمیدشان . این نیز بگذرد مثل همه بغض هایی که بی پروا گره خوردند و هیچ دست مهربانی بازشان نکرد. این نیز بگذرد مثل گذر تلخ ثانیه ، ثانیه های تنهایی و بی قراری و دلتنگی ، برای او که می دانی باید تنهایش بگذاری   این نیز بگذرد مثل زندگی