شما مىتوانید جهت تسهیل درکارها آنرا طوری تنظیم نمایید که همیشه در ابتدای اتصال به شبکه صفحه دلخواه شما را ابتدا بیاورد جهت این امر روی نوار ابزار روی دکمه tools کلیک نموده و گزینه Internet options را انتخاب نمایید (البته در Internet browse 5 به بالا در این قسمت است شاید برای شما در روی دکمه  View باشد ) ، پنجره ای باز مىشود که شما مىتوانید در قسمت Address آدرس سایت مورد نظر را نوشته و دکمه Apply یا Ok را کلیک نمایید.و از این به بعد این صفحه ، صفحه Home شما خواهد شد.

 

 

 تذ کر:

 در زیر آدرس در قسمت General پنجره Internet options سه دکمه وجود دارد که عبارتند از :

·        :Use Current به این معنی است که صفحه فعال و جارى که الان در آن قرار داریم را مد نظر بگیر. هنگامی که ما روی صفحه مورد نظر رفته و اکنون آن صفحه در روی پنجره اینترنت فعال باشد این دکمه را زده و سپس دکمه Apply یا Ok را کلیک نماییم صفحه مورد نظر، صفحه Home ما خواهد شد.

·        Use Default دکمه دومی یعنی  همان صفحه پیش فرض که صفحه مایکروسافت است را قرار مىدهد.

·        : Use blankیک صفحه خالی ارائه مىدهد که شما آدرس را خودتان وارد نمایید.

 

شروع کار:

بهر حال وقتی صفحه ای آمد و شما مشاهده نمودید کار آغاز میشود. اگر شما اشاره گر ماوس را روی صفحه ببرید مشاهده کنید که در روی بعضی نوشته ها( که معمولا" آبی رنگ یا زیر خط دار مىباشند) و یا روی عکسها اشاره گر تبدیل به یک دست مىشود (که اصطلاحا" به آنها  Link ( اتصال) به صفحات مربوط به آن موضوع  گفته مىشود. این نشانه آن است که جهت گرفتن اطلاعات و مطالب مورد نظر در رابطه با این موضوع شما بایستی وارد صفحه ای دیگر شوید و کافی است روی آن قسمتی که اشاره گر دست شده و مورد نظر شماست یک بار کلیک نمایید و صفحه شما بزودی باز خواهد شد.

چند تذکربرای شروع کار:

 در اینترنت فقط یک کلیک کافی است و به هیچوجه دوبار کلیک ننمایید.

·        دقت نمایید که اگر روی Link ی در صفحه ای کلیک نمایید احتمالا" صفحه جدید جایگزین صفحه قبلی خواهد گردید (صفحه مقابل شما پاک شده و صفحه جدید جایگزین آن خواهد شد ) اگر شما مىخواهید آن Link در صفحه جداگانه ای باز شود و صفحه اصلی شما نیز به همان نحو باقی بماند تا مطالعه نمایید کافی است روی Link مورد نظر کلیک راست نمایید که گزینه هایی باز مىشود شما بایدگزینه دوم کهOpen in New Window   مىباشد را انتخاب نمایید تا صفحه مورد نظر شما را درصفحه ای غیر از صفحه اصلی و بطور جداگانه در صفحه اى جدید باز شود.

·        اما اگر شما نیاز دارید که این صفحه فعال باشد ومىخواهد صفحه و سایت جدیدی که به این صفحه ربطی ندارد ( اتصال یا Link ی در این صفحه ندارد.)و دارای آدرس جداگانه ای است را نیز بطور جدا باز کنید از سه روش زیر مىتوانید استفاده نمایید.

1 ) صفحه فعال را Minimize نموده و دوباره روی Icon برنامه Internet explorer کلیک نموده و آدرس مورد نظر را در قسمت آدرس روی صفحه جدید نوشته و کلید Go یا Enter بزنید.

2 ) در حالیکه صفحه شما فعال است کلید ترکیبی Ctrl+N را باهم فشار دهید که یک صفحه عین صفحه فعال شما باز خواهد نمود و شما با کلیک روی آدرس و نوشتن آدرس جدید این صفحه را به آدرس جدید راهنمایی نمایید.

3 ) مىتوانید روی صفحه فعال به قسمت نوار فهرست رفته ، روی دکمه File کلیک نموده و گزینه New Window را انتخاب نمایید که مانند مرحله قبل یک صفحه جدید باز مىنمایید و شما با کلیک روی آدرس و نوشتن آدرس جدید این صفحه را به آدرس جدید راهنمایی نمایید.

 

شما برای مطالعه صفحات بلندی که در یک صفحه قرار نمىگیرند مىتوانید از دکمه هایText Editing Keys ( Arrow Keys ) کلیدهای ویرایشی موجود روی صفحه کلید استفاده نمایید و یا با ماوس از قسمت Scroll bar که قبلا" نحوه استفاده از آنها توضیح داده شده است استفاده نمایید و خط به خط یا صفحه به صفحه مطالب مورد نظررا مشاهده و مطالعه نمایید.